Res severa est verum gaudium – Rzecz poważna jest prawdziwą radością (Seneka, Listy)

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako jedno z ważniejszych wyzwań globalizacji to zestaw zobowiązań organizacji do odnowy i umacniania społeczeństwa, w którym funkcjonuje.

(Zbigniew Malara, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności)
Sprawozdanie 2016
Sprawozdanie 2017
Sprawozdanie 2018
Sprawozdanie 2019

Uwaga: jeśli sprawozdania się nie otwierają, proszę o kontakt mailowy z Fundacją CSR Res Severa.
STATUT
Rozdział I
Postanowienia ogólne

    § 1
Fundacja pod nazwą Fundacja CSR Res Severa, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Joannę Skałubę i Magdalenę Kubiak-Skrzypczak
zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym, Repetytorium A numer 1014/2016, sporządzonym w Suchym Lesie z dnia szesnastego marca dwa tysiące szesnastego roku (16.03.2016 r.) przed notariuszem Pawłem Gruchotem działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
    § 2
Fundacja ma osobowość prawną.
Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
    § 3
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
    § 4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.    
Fundacja może posiadać wyróżniający ją znak słowno-graficzny, według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
    § 5
Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy minister ds. rozwoju regionalnego.
Fundacja nie jest związana z żadną partią polityczną.
    § 6
Fundacja nie  prowadzi działalności gospodarczej.
Fundacja może współpracować z innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnych celach oraz pozostawać ich członkiem, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

    § 7
Głównym celem Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw oraz społeczeństwa.
Cele szczegółowe obejmują:
    a) propagowanie i rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu oraz postaw odpowiedzialności społecznej (CSR – ang. Corporate Social Responsibility).
    b) podejmowanie inicjatyw promocyjnych, edukacyjnych, doradczych i badawczych w zakresie problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu, społecznie odpowiedzialnych inwestycji oraz zrównoważonego rozwoju,
    c) promocję wzorców i dobrych praktyk związanych z wdrażaniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju,
    d) tworzenie przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń i współpracy w ramach realizacji założeń społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju,
    e) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie postaw odpowiedzialności społecznej, w tym zachowań proekologicznych i odpowiedzialnej konsumpcji, a także idei proekologicznego prowadzenia biznesu i jego zrównoważonego rozwoju,
    f) realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki,
    g) propagowanie oraz promowanie w społeczeństwie wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego, ekosystemu, a także ekoprzedsiębiorczości oraz ekoprodukcji,
    h) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
    i) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji – kształtowanie postaw społecznikowskich,
    j) działalność wzmacniającą współpracę pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarczym, a także międzyregionalną i międzynarodową współpracę gospodarczą i kulturalną,
    k) upowszechnianie zaleceń normy ISO 26000 (norma niecertyfikowana zawierająca zalecenia w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego),
    l) działalność na rzecz dobrych relacji z pracownikami, reintegracji zawodowej i promocji zatrudnienia przez firmy społecznie odpowiedzialne,
    m) upowszechnianie idei work-life balance,
    n) ochronę i promocję zdrowia w przedsiębiorstwach,
    o) promocję równouprawnienia (osób niepełnosprawnych, kobiet, grup etnicznych, wsparcie rodziny itp.) w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i przedsiębiorców,
    p) działalność na rzecz integracji i rozwijania kontaktów z firmami, władzami
    i organizacjami zajmującymi się zrównoważonym rozwojem w Unii Europejskiej i poza nią,
    q) promocję i organizację wolontariatu jako jednego z elementów strategii CSR w przedsiębiorstwach,
    r) popularyzację zasad strategicznego zarządzania w przedsiębiorstwie w oparciu o zasady CSR, m.in. zarządzania wiekiem, zarządzania wiedzą, zarządzania zmianą czy motywacją,
    s) promocję firm i organizacji popularyzujących idee CSR w Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
    § 8
1. Realizując cele wymienione w § 7, Fundacja może organizować, wspierać lub zlecać:
a) konferencje, szkolenia, warsztaty, konsultacje oraz inne wydarzenia przyczyniające się do realizacji celów Fundacji,
b) działalność wydawniczą i informacyjno-promocyjną,
c) działalność edukacyjną,
d) działalność charytatywną,
e) rozwój standardów, wytycznych i wskaźników społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.
2. Fundacja może brać udział w realizacji programów samorządowych i rządowych oraz projektów finansowanych ze środków zewnętrznych wspierających finansowo realizację celów statutowych Fundacji.
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
4. Fundacja może realizować swoje cele poprzez członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.
5. Fundacja może podejmować współpracę z osobami fizycznymi, instytucjami, władzami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
6. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
7. Cele i sposoby ich realizacji określone w § 7 i 8 statutu Fundacja realizuje zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
Rozdział III
Organy Fundacji

    § 9
Zarząd Fundacji
Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
Zarząd Fundacji jest wieloosobowy i liczy od 1 (jeden) do 5 (pięciu) członków, w tym 1 (jeden) Prezes.Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy, którzy wchodzą w skład Zarządu.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
za przestępstwo popełnione umyślnie,
c) śmierci członka Zarządu,
d) odwołania członka Zarządu.
5. Decyzje o powołaniu i odwołaniu członków Zarządu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze Uchwały.
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i otrzymywać wynagrodzenie.
    § 10
Kompetencje Zarządu
Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Pracą Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji i kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f) zatrudnianie, zwalnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
h) zatwierdzenie sprawozdań finansowych i merytorycznych sporządzonych przez osoby upoważnione przez Zarząd do ich sporządzenia.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
5. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach Zarządu w formie Uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie nie później niż 7 (siedem) dni roboczych przed datą posiedzenia.
7. Fundacja reprezentowana jest przez Prezesa Zarządu.
8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
Rozdział IV
uchylony
Rozdział V
Majątek i dochody Fundacji

    § 13
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), z czego kwota 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznaczona jest na działalność gospodarczą Fundacji, a kwota 500 zł (słownie: pięćset złotych) przeznaczona jest na realizację zadań statutowych odpłatnych i nieodpłatnych, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących w rozumieniu obowiązujących przepisów środki trwałe.
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji, subwencji oraz grantów,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku Fundacji,
e) odsetek bankowych,
f) udziałów w zyskach osób prawnych.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania takiego oświadczenia jest oczywiste, że stan spadku przewyższa długi spadkowe.
    § 15
Fundacja może na zasadach ogólnych zawierać umowy lub porozumienia z innymi fundacjami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
Dla realizacji swoich celów Fundacja może zatrudniać pracownikówi współpracowników na podstawie umów cywilnoprawnych oraz współpracować z wolontariuszami. Pracownikami, współpracownikami czy też wolontariuszami Fundacji mogą być też członkowie Zarządu.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodzie z obowiązującymi przepisami.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
Rozdział VI
Zmiana Statutu

    § 16
Zmiana Statutu lub celu Fundacji może nastąpić zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
Organem uprawnionym do zmiany Statutu jest Zarząd Fundacji.
Przyjęcie zmiany Statutu i celów Fundacji wymaga większości bezwzględnej głosów w obecności 2/3 członków Zarządu Fundacji.
Zmiana Statutu następuje drogą sporządzenia Aneksu do Statutu, w którym zawarte zostaną uchwalone zmiany
Rozdział VII
Likwidacja Fundacji

    § 17
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
W sprawach likwidacji Fundacji organem decydującym jest Zarząd Fundacji, w drodze Uchwały.
Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji lub jednoosobowy likwidator powołany przez Zarząd Fundacji.
O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. rozwoju. W trakcie likwidacji Fundacji najpierw są regulowane wszystkie zobowiązania Fundacji, a w sprawach sposobu wykorzystania pozostałości likwidacyjnej decyduje Zarząd Fundacji zgodnie z celami statutowymi Fundacji.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą Uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

    § 18
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
    § 19
W sprawach połączenia z inną Fundacją decyduje Zarząd Fundacji, w drodze Uchwały.
Fundacja może powoływać jednostki organizacyjne Fundacji, których zasady funkcjonowania określone zostaną przez Zarząd Fundacji odrębnymi przepisami.