Res severa est verum gaudium – Rzecz poważna jest prawdziwą radością (Seneka, Listy)

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako jedno z ważniejszych wyzwań globalizacji to zestaw zobowiązań organizacji do odnowy i umacniania społeczeństwa, w którym funkcjonuje.

(Zbigniew Malara, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności)

STATUT

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja CSR Res Severa, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Joannę Skałubę i Magdalenę Kubiak-Skrzypczak
zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym, Repetytorium A numer 1014/2016, sporządzonym w Suchym Lesie z dnia szesnastego marca dwa tysiące szesnastego roku (16.03.2016 r.) przed notariuszem Pawłem Gruchotem działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może posiadać wyróżniający ją znak słowno-graficzny, według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.

§ 5

 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy minister ds. rozwoju regionalnego.
 2. Fundacja nie jest związana z żadną partią polityczną.

§ 6

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą. Szczegółowy zakres oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację uregulowane są w rozdziale IV niniejszego Statutu.
 2. Fundacja może współpracować z innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnych celach oraz pozostawać ich członkiem, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

 1. Głównym celem Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw oraz społeczeństwa.
 2. Cele szczegółowe obejmują:
 • a) propagowanie i rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu oraz postaw odpowiedzialności społecznej (CSR – ang. Corporate Social Responsibility).
 • b) podejmowanie inicjatyw promocyjnych, edukacyjnych, doradczych i badawczych w zakresie problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu, społecznie odpowiedzialnych inwestycji oraz zrównoważonego rozwoju,
 • c) promocję wzorców i dobrych praktyk związanych z wdrażaniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju,
 • d) tworzenie przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń i współpracy w ramach realizacji założeń społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju,
 • e) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie postaw odpowiedzialności społecznej, w tym zachowań proekologicznych i odpowiedzialnej konsumpcji, a także idei proekologicznego prowadzenia biznesu i jego zrównoważonego rozwoju,
 • f) realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki,
 • g) propagowanie oraz promowanie w społeczeństwie wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego, ekosystemu, a także ekoprzedsiębiorczości oraz ekoprodukcji,
 • h) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
 • i) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji – kształtowanie postaw społecznikowskich,
 • j) działalność wzmacniającą współpracę pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarczym, a także międzyregionalną i międzynarodową współpracę gospodarczą i kulturalną,
 • k) upowszechnianie zaleceń normy ISO 26000 (norma niecertyfikowana zawierająca zalecenia w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego),
 • l) działalność na rzecz dobrych relacji z pracownikami, reintegracji zawodowej i promocji zatrudnienia przez firmy społecznie odpowiedzialne,
 • m) upowszechnianie idei work-life balance,
 • n) ochronę i promocję zdrowia w przedsiębiorstwach,
 • o) promocję równouprawnienia (osób niepełnosprawnych, kobiet, grup etnicznych, wsparcie rodziny itp.) w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i przedsiębiorców,
 • p) działalność na rzecz integracji i rozwijania kontaktów z firmami, władzami
  i organizacjami zajmującymi się zrównoważonym rozwojem w Unii Europejskiej i poza nią,
 • q) promocję i organizację wolontariatu jako jednego z elementów strategii CSR w przedsiębiorstwach,
 • r) popularyzację zasad strategicznego zarządzania w przedsiębiorstwie w oparciu o zasady CSR, m.in. zarządzania wiekiem, zarządzania wiedzą, zarządzania zmianą czy motywacją,
 • s) promocję firm i organizacji popularyzujących idee CSR w Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

§ 8

 1. Realizując cele wymienione w § 7, Fundacja może organizować, wspierać lub zlecać:

a) konferencje, szkolenia, warsztaty, konsultacje oraz inne wydarzenia przyczyniające się do realizacji celów Fundacji,
b) działalność wydawniczą i informacyjno-promocyjną,
c) działalność edukacyjną,
d) działalność charytatywną,
e) rozwój standardów, wytycznych i wskaźników społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.
2. Fundacja może brać udział w realizacji programów samorządowych i rządowych oraz projektów finansowanych ze środków zewnętrznych wspierających finansowo realizację celów statutowych Fundacji.
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
4. Fundacja może realizować swoje cele poprzez członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.
5. Fundacja może podejmować współpracę z osobami fizycznymi, instytucjami, władzami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
6. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
7. Cele i sposoby ich realizacji określone w § 7 i 8 statutu Fundacja realizuje zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

Rozdział III
Organy Fundacji

§ 9

Zarząd Fundacji

 1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji jest wieloosobowy i liczy od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków,
  w tym 1 (jeden) Prezes i 1 (jeden) Wiceprezes. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy, którzy wchodzą w skład Zarządu.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione umyślnie,
c) śmierci członka Zarządu,
d) odwołania członka Zarządu.

5. Decyzje o powołaniu i odwołaniu członków Zarządu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze Uchwały.
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i otrzymywać wynagrodzenie.

§ 10
Kompetencje Zarządu

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Pracą Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.
 3. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:

a) wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji i kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f) zatrudnianie, zwalnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
h) zatwierdzenie sprawozdań finansowych i merytorycznych sporządzonych przez osoby upoważnione przez Zarząd do ich sporządzenia.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
5. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach Zarządu w formie Uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie nie później niż 7 (siedem) dni roboczych przed datą posiedzenia.
7. Fundacja reprezentowana jest przez 2 (dwóch) Członków Zarządu działających łącznie, w tym co najmniej jednego w randze Wiceprezesa.
8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Rozdział IV
Działalność gospodarcza

§ 11

 1. Zakres działalności gospodarczej:
 • a) 58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 • b) 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza (broszury, katalogi, materiały reklamowe, dane statystyczne),
 • c) 63.91.Z działalność agencji informacyjnych (dostarczanie informacji mediom),
 • d) 63.99.Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (szukanie informacji na zlecenie klienta),
 • e) 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (strategia CSR),
 • f) 73.11.Z działalność agencji reklamowych,
 • g) 82.19.Z wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.
 • 2. Aby osiągnąć swoje cele, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 12
Przeznaczenie dochodów

 1. Dochody osiągane z działalności, o której mowa w § 11, przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji oraz rozwój działalności gospodarczej.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione jednostki organizacyjne.

Rozdział V
Majątek i dochody Fundacji

§ 13

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), z czego kwota 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznaczona jest na działalność gospodarczą Fundacji, a kwota 500 zł (słownie: pięćset złotych) przeznaczona jest na realizację zadań statutowych odpłatnych i nieodpłatnych, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących w rozumieniu obowiązujących przepisów środki trwałe.

§ 14

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a) darowizn, spadków, zapisów, 
b) dotacji, subwencji oraz grantów,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku Fundacji,
e) odsetek bankowych,
f) udziałów w zyskach osób prawnych,
g) działalności gospodarczej.

2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
4.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania takiego oświadczenia jest oczywiste, że stan spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 15

 1. Fundacja może na zasadach ogólnych zawierać umowy lub porozumienia z innymi fundacjami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może zatrudniać pracowników
  i współpracowników na podstawie umów cywilnoprawnych oraz współpracować z wolontariuszami. Pracownikami, współpracownikami czy też wolontariuszami Fundacji mogą być też członkowie Zarządu.
 3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodzie z obowiązującymi przepisami.
 4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI
Zmiana Statutu

§ 16

 1. Zmiana Statutu lub celu Fundacji może nastąpić zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
 2. Organem uprawnionym do zmiany Statutu jest Zarząd Fundacji.
 3. Przyjęcie zmiany Statutu i celów Fundacji wymaga większości bezwzględnej głosów w obecności 2/3 członków Zarządu Fundacji.
 4. Zmiana Statutu następuje drogą sporządzenia Aneksu do Statutu, w którym zawarte zostaną uchwalone zmiany.

Rozdział VII
Likwidacja Fundacji

§ 17

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. W sprawach likwidacji Fundacji organem decydującym jest Zarząd Fundacji, w drodze Uchwały.
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji lub jednoosobowy likwidator powołany przez Zarząd Fundacji.
 4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. rozwoju.
 5. W trakcie likwidacji Fundacji najpierw są regulowane wszystkie zobowiązania Fundacji, a w sprawach sposobu wykorzystania pozostałości likwidacyjnej decyduje Zarząd Fundacji zgodnie z celami statutowymi Fundacji.
 6. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą Uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 18

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 19

 1. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyduje Zarząd Fundacji, w drodze Uchwały.
 2. Fundacja może powoływać jednostki organizacyjne Fundacji, których zasady funkcjonowania określone zostaną przez Zarząd Fundacji odrębnymi przepisami.

Poznań, 16 marca 2016 r.

Joanna Skałuba                Magdalena Kubiak-Skrzypczak